چقده نرجس این روزا خودتی ؟ چشمآت پر اشک، کارات پر از شیطنت، نوشته هات عصبانی، کارهات هول هولکی، روابطت رو هوا! چقده نرجس این چاهار پنج سال خودتی ؟ چن بار خواستی سفر کنی ؟ چن بار آدما رو دور هم جمع کردی ؟ چرا هرشب خودتو یادت میره ؟ چرا خودتو فراموش کردی ؟ چرا حالت از اینهمه بهم میخوره و منتظری اما خودتو نجات نمیدی ؟ 

چرت نویس قهاری شدم. عادت دارم با خودم بلند بلند بنویسم